മോദിയുടെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി 78000രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ.KSEB ബില്ല് മതി