മീനാക്ഷിയും കുഞ്ഞാറ്റയും ആരോടും പറയാതെ രാത്രി കറക്കം..!