മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി പനങ്കുല പോലെ മുടി വളരാൻ, മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കാൻ ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രം