വെറും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റോക്കറ്റ് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂ ഇനി ഗ്യാസ് വേണ്ട