ജാസ്മിനും ഗബ്രിക്കും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ന് ഉള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു തരട്ടെ.പച്ചക്ക് നാറ്റിച്ചുലാലേട്ടൻ