കേരളത്തിന്റെ വിജയം!വരുന്നത് 13600 കോടിരൂപ വായ്പ.ക്ഷേമ പെൻഷൻ 4800വരെ ഉറപ്പായി