കാവ്യ മാമാട്ടി ഇല്ലാതെ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കറങ്ങി നടക്കുന്നു..