കലക്കൻ പ്രവചനം നടത്തി ആറാട്ടൻ രംഗത്ത്||പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ആണ് അടുത്ത ലാലേട്ടൻ