വെറും ഉപ്പുകൊണ്ട് മഞ്ഞകറപിടിച്ച ബക്കറ്റും ടൈൽസും ബാത്‌റൂമുംവരെ വെട്ടിതിളങ്ങും