അഹങ്കാരം തീർന്നുറോക്കിയോട് തൊഴുത് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ജാസ്മിൻ