ജാന്മണിയ്ക്ക് ബോധക്ഷയം… ഞെട്ടിത്തരിച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍..!!