ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്ന് പോണം