ഈ സൂത്രമറിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോ മീനും ചിതമ്പൽ തെറിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം