ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റും,പൗഡറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കള വെട്ടിത്തിളങ്ങും