എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മകൾ ഇല്ല.എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ്.പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാർത്തയുടെ സത്യമിത്