നാരകം നട്ടു പിടിപ്പിച്ച എത്രപേർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം