എത്ര വലിയ കറയും അഴുക്കും ഒരു മിനുട്ട് കൊണ്ട് മാറ്റി തൂ വെള്ളായക്കാം