വിവാഹം പോലും വേണ്ടെന്ന് വച്ച് വളര്‍ത്തുമകള്‍ക്കായി ജീവിച്ചു..! ഇന്ന് ആ മകള്‍ ആരായെന്ന് കണ്ടോ? കലക്കി