റോസിന് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു നോക്കൂ കാട് പിടിച്ച് റോസ് വിരിയും