പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഗര്ഭണി,കാരണക്കാരൻ ആരെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടി പോയി