നാളെ മീനത്തിലെ പൗർണ്ണമി: രാത്രി 12 മണിക്ക് മുൻപ് ഇത് കത്തിച്ചു നോക്കൂ… ലക്ഷം കടങ്ങളും തീരും