സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അറിയിപ്പ്.ഫോണിൽ മെസേജ് വന്നോ.5 ലക്ഷം ഉറപ്പ്