വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് പെരുകാനും ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കാനും… അരിപാത്രത്തിൽ ഈ 1 കാര്യം ചെയ്‌താൽ മതി