വെറും 2 വെറ്റിലയിൽ പിണക്കം മാറി 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കും വിവാഹമോചിതരായവർ വരെ