എപ്പിസോഡ് 198 | ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കൂ