റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്കും PM കിസാൻ 2000 കിട്ടാനും EKYC നിർബന്ധം.മാർച്ച്‌ 31 വരെ