വിളച്ചിൽ എടുക്കരുത് ജാസ്മിൻ ഗബ്രിയേ പൊളിച്ചടുക്കാൻ ലാലേട്ടൻ എത്തി