എന്റെ മകളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത്.ചങ്ക് തകർന്ന് ജാസ്മിന്റെ ഉപ്പ