നാളെ ശിവരാത്രി ഈ സമയത്ത് ഓം നമഃ ശിവായ ചൊല്ലാൻ മറക്കല്ലേ,സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും