നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കരുത്.. ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ഉയരാൻ പോകുന്നത്