നജീബിന് ഇത്രയും വലിയൊരു തുക കൊടുത്തു സഹായിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയാമോ