ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യു പണം കെട്ട് കെട്ടായി കൈയ്യിൽ വരും