വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ 5 തെറ്റുകൾ ചെയ്യല്ലേ, ഇത് പട്ടട സ്ഥാനം, മരണ ദുഃഖം ഫലം