വിഷുകൈനീട്ടം 4800 രൂപയും ഭക്ഷ്യകിറ്റും വിതരണം തുടങ്ങി.സ്കോളർഷിപ്പ് എത്തി