സ്‌കൂളിന് പുറകിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ