നടൻ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ അടുത്തെത്തിയ പെൺകുട്ടിയോട് പെരുമാറിയത് കണ്ടോ..