ലക്ഷങ്ങള്‍ വില വരുന്ന വജ്രാഭരണം.. ഉത്തരയ്ക്ക് ഭര്‍ത്താവ് ഒരുക്കിയത് കണ്ടോ..!!