ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഉരയ്ക്കാതെ ക്ലോസറ്റും ടൈൽസും പുതു പുത്തനാക്കാം