സൗജന്യ വൈദ്യുതിക്കുള്ള കേന്ദ്ര സോളാർ പദ്ധതി അപേക്ഷ.പെൻഷൻ 4800.റേഷൻ കാർഡ്