ബിനു അടിമാലി കരഞ്ഞ് കാലുപിടിക്കുന ഫോൺകോൾ പുറത്ത്..