കൊല്ലം സുധിയുടെ വീട്ടില്‍ ബിനു അടിമാലി കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്