ഒളിച്ചോടി പോയി വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ പറ്റി ബിനു അടിമാലി..!