മകനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി 4 മാസം പ്രായമുള്ള മകളെയും കൊണ്ട് ബിന്ദു പോയി..!