ഭീഷ്മപർവ്വതത്തിലെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ദേവദത്ത് വിവാഹിതനായി..!