ഭദ്രകാളിയാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ഈ നാളുകാരുടെ രാജയോഗം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു