ഫ്രിഡ്ജും AC യും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക KSEBയുടെ അറിയിപ്പ് ഉടനെ ഇക്കാര്യംചെയ്യണം