ഇന്ന് ശിവരാത്രി തീരും മുൻപ് അരി പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കൂ