ബാത്ത്റൂം ക്ലോസറ്റും ടൈൽസും ബ്രഷില്ലാതെ കറകളഞ്ഞ് പുത്തനാക്കാം