ജാസ്മിന് ബിഗ് ബോസ്സിൽ നിന്നും കത്ത് കിട്ടയ സംഭവം ആര്യക്ക് പറയാനുള്ളത്