മോദിജിയുടെ 2000രൂപ റേഷൻകാർഡ് വഴി അപേക്ഷ.LED ബൾബ് വിതരണം. സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം